તાર ફેન્સીંગ યોજના 2023 : Kantali Vad Yojana Gujarat Application Form 2023

By | April 29, 2023

તાર ફેન્સીંગ યોજના 2023 : Kantali Vad Yojana Gujarat Application Form 2023

Kantali Vad Yojana Gujarat| Taar Fencing Yojana Gujarat| [Scheme] તાર ફેન્સીંગ યોજના 2023 |ખેતરની ફરતે ફેન્સીંગ બનાવવાની યોજના | આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2022 23 | તાર ફેન્સીંગ ભાવ | કાંટાળા તારની વાડ માટેની યોજના 2022-23 | Tar Fencing Yojana | ikhedut Portal | Gujarat Taar Fencing Scheme| i Khedut Scheme|ikhedut.gujarat.gov.in

Taar fencing Yojana 2023| Tar Fencing Yojana Gujarat To help damage to the standing crops of farmers by wild creatures and cattle, a scheme to make iron acerbic line hedge around the ranch( navigator Fencing Yojana Gujarat) by the Department of Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation of the Government of Gujarat dated The resolution has been Published on 08/12/2020. therefore, this Yojana has been in force since the time 2005, but in order to make the Yojana  more effective and useful in the interest of the growers, the state government has made frequent changes in it. Navar sugharas have been done.

The Prime Minister of our country Shri Narendrabhai Modi has set a target to increase the income of the country’s growers by the year 2022. Gujarat government is also doing inspiring work in this direction. latelyHon’ble Chief Minister Mr. Vijaybhai Rupani, with the commitment for the development of growers and husbandry sector, launched the’ Sat Karan Khedut Kalyan’ scheme organized at 80 places in 33 sections across the state under the action of Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation Department of the State Government in Gandhinagar. This includes the navigator fencing yojana Gujarat.

Kantali Vad Yojana Gujarat| Taar fencing Yojana 2023

Name of the Scheme – Taar fencing Yojana 2023

Devisee – Farmer of Gujarat State

State– Gujarat

backing-Rs. 100 per running cadence or 50 of the cost incurred whichever is lower

Mode of Application – Online

Functionary Website-ikhedut.gujarat.gov.in/

Purpose of Kantali Vad Gujarat scheme

This scheme has been blazoned by Sarkarshree to cover the planter’s precious crops from roes and boars. This scheme will help in precluding damage to standing crops of growers by wild creatures and cattle.

Advantages of Taar fencing Yojana 2023

 • The backing outstanding under this scheme will be paid in two instalments.
 • In the first phase, 50 backing will be paid(Rs. 100 per running cadence or 50 of the cost incurred whichever is lower) after vindicating that the pillars have been erected by the growers.
 • 50 backing outstanding in the alternate phase(Rs. 100 per running cadence or 50 of the cost incurred whichever is lower) after completion of the entire work to Gujarat Agro diligence Corporation Ltd. Third party GPS employed by Payment will be made after damage of examination report including position.

substantiation base for serving Kantali Vad Yojana Gujarat

 • Details of planter/ planter group with Application 
 • Bank account details
 • , 8A and dupe of Aadhaar Card
 • Affidavit of Payment to Youth Leader
 • Agreement that the growers agree to do the work inclusively
 • Banehghari’s note that Juth growers haven’t profited the benefit of line fencing scheme in advance.

Specification for Taar fencing Yojana 2023

 • Dimension of hole for erecting pile-0.40 x0.40 x0.40
 • Pile Size-( Prestressed and precast piles of cement concrete, of approved quality, with minimal four beaches and minimal periphery3.50 mm)2.40 x0.10 x0.10m.
 • minimal distance between two pillars 3 measures
 • Every 15 measures supplementary pillars have to be placed on both sides, their confines size will be same as the original pillar.
 • At the base of the pillar, 1 cement 5 beach 10 black raw material will have to be filled in the foundation with cement concrete.
 • minimal periphery of line line and point line for acerbic line is2.50 mm. The rate of plus- disadvantage is0.08 mm. will be acerbic line ISS pronounced should be galvanized, double line and GI carpeted.

Taar fencing Yojana 2023 circulars

 • Resolution dated 08/12/2020 of the Department of Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation, Govt. :- Read Now
 • Guidelines on perpetration of the scheme issued on  22/12/2020 :- Read Now

Taar fencing Yojana 2023 Important Link

Thanks for visit this [NEW] તાર ફેન્સીંગ યોજના 2023 : Kantali Vad Yojana Gujarat Application Form 2023, keep connected with Us lot of Latest Govt. Jobs Details Update

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *