માનવ ગરીમા યોજના : Manav Garima Yojana 2023 @esamajkalyan.gujarat.gov.in

By | April 21, 2023

Manav Garima Yojana 2022 Gujarat Online Application Form pdf, मानव गरिमा योजना, Manav Garima Yojana in Gujarati Last Date and Start Date Information, માનવ ગરિમા યોજના

The Government of Gujarat, known for its advantageous schemes for the people of the state is very concerned about every single individual. With the help of The Ministry of Tribal Affairs, the state government has launched to encourage entrepreneurship in scheduled cast individuals and thus, improving employment.

Manav Garima Yojana 2022

Scheme Name Manav Garima Yojana 2022
Under State Government of Gujarat
Name Of Department Social Justice & Empowerment Department
Article Type Sarkari Yojana
Application Manav Garima Yojana Apply Online Form 2022
Official portal https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/
Last Date Of Application Online Last Date: 30/06/2022
Benefit Tool kits are provided for a total of 28 types of business

માનવ ગરીમા યોજના (વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩) જાહેરાત Manav Garima Yojana 2022

Manav Garima Yojana Details in Gujarat | Online Form and How to Apply? The Government of Gujarat, known for its advantageous schemes for the people of the state is very concerned about every single individual. With the help of The Ministry of Tribal Affairs, the state government has launched to encourage entrepreneurship in scheduled cast individuals and thus, improving employment. People from the SC communities can start their own business and run it successfully by applying to this scheme.

The government will help these applicants financially. In conclusion, They can uplift their life and their families’ future by working for their own in whatever the location they want to work in. Financial assistance for the scheduled caste persons desirous to start their own enterprises in cottage industries without obtaining bank loans and for self-employing. On income limit of 47,000/- in rural areas and 60,000/- in urban areas. The government will approve the financial assistance of 4,000/- rupees to the one for equipment. Implemented through Gujarat Scheduled Caste Development Corporation, Gandhinagar

Manav Garima Yojana Terms and Conditions

 • The age limit of the applicant should be 15 to 20 years.
 • People belonging to Scheduled Castes whose annual limit is ₹ 1,50,000 in rural areas and ₹ 4 in urban areas. Have 150,000.
 • There is no income limit for the most backward castes among the Scheduled Castes.
 • If the beneficiary or other family members of the beneficiary have availed the benefit earlier under this scheme, the benefit is not recoverable under this scheme

Tool Kits Are Provided For A Total Of 28 Types Of Business. (List Is As Follows.)

 • Masonry
 • Sentencing work
 • Vehicle servicing and repairing
 • Cobbler
 • Tailoring
 • Embroidery
 • Pottery
 • Different types of ferries
 • Plumber
 • Beauty parlor
 • Repairing electric appliances
 • Agricultural blacksmith / welding work
 • Carpentry
 • Laundry
 • Created broom supada
 • Milk-yogurt seller
 • Fish seller
 • Papad creation
 • Pickle making
 • Hot, cold drinks, snack sales
 • Puncture kit
 • Floor mill
 • Spice mill
 • Making a Divet of Rs (Sakhi Mandal sisters)
 • Mobile repairing
 • Paper cup and dish making (Sakhimandal)
 • Hair cutting
 • Pressure Cooker for Cooking (Beneficiaries of Ujjawala Gas Connection)

Manav Garima Yojana Needed Documents

 • Identity proof: Aadhar card, Voter ID, College ID etc.
 • Residence proof: Residence certificate etc.
 • Income proof
 • Aadhar card
 • Passport size photograph
 • Bank details e.g. Account number, IFSC, MICR code
 • Caste certificate
 • Bank passbook copy
 • Other documents may be required

કયા-ક્યા- જિલ્લાઓમાં માનવ ગરિમા યોજનાના ઓનલાઈન ફોર્મ ચાલુ થયેલા છે?

The number of approved applications was higher in Gujarat in the financial year 2021-22. These requests were much higher than the target. The computerized draw of approved applications was done keeping in view the limitations of the target set by the Social Welfare Department. The Government has decided to carry forward the applications in the next year-2022-23 keeping in view the interest of the beneficiaries who have not been selected in this computerized draw.

In order to get sufficient number of online applications against the target in the following districts, Manav Garima Yojana has been launched online. People of the respective castes in those districts will be able to apply online. Take note of which.

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો માટે

 • વડોદરા
 • છોટા ઉદેપુર
 • ખેડા
 • નર્મદા
 • નવસારી
 • પંચમહાલ
 • સુરત
 • તાપી

SEBC જ્ઞાતિના લોકો માટે માનવ ગરિમા યોજનાના ફોર્મ ચાલુ થયેલ છે. નીચે આપેલા જિલ્લાના સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો Online Apply કરી શકશે.

વિચરતી વિમુક્ત જાતિના લોકો માટે

 • ભરૂચ
 • બોટાદ
 • દેવભૂમિ દ્વારકા
 • ખેડા
 • પંચમહાલ
 • પાટણ
 • સાબરકાંઠા
 • સુરત

સમાજમાં વિચરતી વિમુક્ત જ્ઞાતિના લોકો માટે આ યોજનાના ઓનલાઈન ફોર્મ ચાલુ થયેલ છે. નીચે આપેલા જિલ્લાના વિચરતી જ્ઞાતીના લોકો Online Form ભરી શકશે.

Manav Garima Yojana In Gujarati :

Manav Garima Yojana Application ProcedureThe application procedure to apply for the scheme is mentioned below in a step by step guide:-

 • First, visit the official website of the Gujarat government or the tribal Association of Gujarat
 • On the homepage, you have to click on the option called Manav Garima Yojana
 • You can Download The Application Form directly by clicking on the given here
 • Fill in the application form with all the essential details
 • After Filling the Application Form kindly attach all the required documents
 • Now Submit your application form to concerned authorities.
 • After the verification of your application, the concerned authorities will transfer the money through the direct benefit transfer method.

Procedure to apply online for Manav Garima Yojana

First visit to the official website of the social justice and empowerment department

 • The home page will open in front of you
 • On the home page, you need to click on register yourself
 • Now a new page will be displayed before you. On this new page, you have to enter user registration details like your name, gender, birth date, Aadhar card, number email id, mobile number, password, captcha code, etc
 • Now you have to click on the register
 • After that, you have to go back to the homepage and click on login and update profile
 • Now you have to enter your username, password, and captcha code
 • After that click on the login
 • Now you need to update your profile
 • Now you need to select the Manav Garima Yojana scheme
 • After that, you have to submit your application
 • By following this procedure you can apply online for Manav Garima Yojana
Advertisement of Manav Garima Yojana Download

Manav Kalyan Yojana 2023: માનવ કલ્યાણ યોજના માટે અરજી કરવાનુ શરૂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *